Epilepsi (Sara) Hastalığı Cerrahi Tedavisi - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsinin cerrahi tedavisi ilaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan veya ilaçların yan etkilerinden rahatsız olan epilepsi hastaları için düşünülebilecek bir tedavi seçeneğidir. Epilepsi cerrahisi, epilepsi nöbetlerini azaltmaya veya kontrol altına almaya yardımcı olabilir.


Epilepsi cerrahisi, beyindeki epilepsi nöbetlerinin kaynaklandığı veya yayıldığı beyin bölgelerinin belirlenmesini ve bu bölgelerin cerrahi olarak çıkarılmasını ya da etkisiz hale getirilmesini içerir. Bu tedavi yöntemi, öncelikle farmakoresistans olarak adlandırılan ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalar için uygun olabilir.


Epilepsi cerrahisi için uygun adaylar, dikkatli bir değerlendirme sürecinden geçmelidir. Bu süreçte, hastanın nöbetlerinin türü, sıklığı, şiddeti, beyin görüntüleme sonuçları, elektroensefalogram (EEG) bulguları ve diğer klinik veriler dikkate alınır. Beyin haritalama yöntemleri, hastanın epilepsi nöbetlerinin kaynağının ve yayılma paterninin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Epilepsi cerrahisi farklı teknikler ve prosedürler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında fokus rezeksiyonu (epilepsi nöbetlerinin kaynağının çıkarılması), korpus kollozum kesimi (beyin yarımküreleri arasındaki bağlantının kesilmesi), multiple subpial transeksiyon (beyindeki epileptik aktivitenin yayılmasını engellemek için yapılan kesiler) gibi yöntemler yer alabilir.

 

Epilepsi cerrahisi, başarılı olabilen bir tedavi seçeneği olmakla birlikte, cerrahi işlem sırasında beyin hasarı, enfeksiyon, kanama ve nörolojik komplikasyonlar gibi riskler bulunmaktadır. Her hasta için tedavi planı, hastanın durumuna ve epilepsi nöbetlerinin özelliklerine göre bireysel olarak belirlenir. Epilepsi cerrahisi sonrası, hastaların düzenli takip ve rehabilitasyon süreçlerine devam etmeleri önemlidir. İlaç tedavisine devam etmek veya düşük dozda ilaç kullanmak, nöbetlerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Hekimizden cerrahi müdahale risklerini ve müdahale sonrasında yapılacakları detaylı bir şekilde açıklamasını istemeyi ihmal etmeyiniz.

Epilepsi Türleri ve Cerrahiye Uygunluk

Epilepsi, çeşitli türleri ve karmaşıklığıyla tanınan bir hastalıktır. Cerrahi tedavi, özellikle ilaç tedavisine dirençli epilepsi vakalarında etkili bir seçenek olabilir. Epilepsinin çeşitli türlerinin cerrahi müdahaleye uygunluğunu anlamak, tedavi planlamasında önemli bir adımdır.

 

Epilepsi Türleri

Epilepsi, nöbetlerin başladığı beyin bölgesine göre sınıflandırılır. Genel olarak iki ana türe ayrılır: Fokal (parçalı) epilepsi ve Jeneralize (genelleşmiş) epilepsi. Fokal epilepsi, beyinin belirli bir bölgesinde başlar, jeneralize epilepsi ise beyindeki geniş alanları etkiler.

 

Cerrahiye Uygunluk

Cerrahi tedavi, genellikle fokal epilepsi vakalarında daha uygun olabilir, çünkü bu vakalarda nöbetlerin kaynağı belirli bir beyin bölgesine lokalize edilebilir. Jeneralize epilepsi vakaları, cerrahi tedavi için genellikle daha az uygun kabul edilir, çünkü nöbetler beyin boyunca yayılır.

 

İlaç Tedavisine Dirençli Epilepsi

İlaç tedavisine dirençli epilepsi, standart antiepileptik ilaçların nöbet kontrolünü sağlayamadığı durumlardır. Bu hastalar, cerrahi tedavinin potansiyel adayları olarak değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde, hastanın nöbet günlüğü, ilaç yanıtı, nörolojik bulgular ve ileri görüntüleme teknikleri kullanılır.

 

Epilepsi türleri ve cerrahiye uygunluğun belirlenmesi, Dr. Özgür Akşan ve ekibinin hastalar için bireysel tedavi planları geliştirmesinde kritik bir rol oynar. Her hastanın durumu ayrıntılı bir şekilde incelenir ve cerrahi tedavinin yararları ve riskleri ayrıntılı bir şekilde tartışılır. Böylelikle, her hasta için en uygun tedavi yöntemi belirlenerek, hastanın yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir.

Preoperatif Değerlendirme ve Planlama

Epilepsi cerrahisinin başarısı, kapsamlı bir preoperatif değerlendirme ve planlamaya bağlıdır. Bu süreç, nöbetlerin türünü, sıklığını, şiddetini ve kaynağını belirlemeyi içerir, böylece en uygun cerrahi yaklaşım seçilebilir.

 

Nöbet Değerlendirmesi

Hastaların epileptik nöbetlerinin detaylı bir geçmişi alınır. Bu, nöbet türlerini, sıklığını ve şiddetini kapsar. Ayrıca, nöbetlerin günlük yaşam üzerindeki etkileri ve ilaçlara verilen yanıtlar da değerlendirilir.

 

Elektroensefalogram (EEG) Bulguları

EEG, beyin dalgalarını kaydederek epileptik aktivitenin varlığını ve yerini tespit etmekte kullanılır. Uzun süreli video EEG izleme, nöbetler sırasında beyin aktivitesinin daha detaylı incelenmesini sağlar.

 

Beyin Görüntüleme

Gelişmiş beyin görüntüleme yöntemleri, epilepsi nöbetlerinin kaynağının tespitinde hayati öneme sahiptir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), beyin yapısını detaylı bir şekilde gösterirken, pozitron emisyon tomografisi (PET) ve tek foton emisyon bilgisayarlı tomografisi (SPECT) gibi işlevsel görüntüleme yöntemleri beyin aktivitesini haritalamaya yardımcı olur.

 

Preoperatif değerlendirme ve planlama süreci, İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibinin hastaya özgü cerrahi stratejileri belirlemesinde kritik bir rol oynar. Bu süreç, her hastanın benzersiz durumuna uygun bireysel tedavi planlarının oluşturulmasını sağlar ve cerrahi müdahaledeki başarı oranını artırır. Bu kapsamlı yaklaşım, hastaların epilepsi nöbetlerini etkin bir şekilde kontrol altına almasına ve yaşam kalitelerini iyileştirmesine olanak tanır.

 

Cerrahi Teknikler ve Yaklaşımlar

Epilepsi cerrahisinde kullanılan çeşitli teknikler, hastanın özgün durumuna ve nöbetlerin kaynağına bağlı olarak belirlenir. Fokus rezeksiyonu, korpus kollozum kesimi ve multiple subpial transeksiyon, bu teknikler arasında yer alır.

Fokus Rezeksiyonu

Fokus rezeksiyonu, nöbetlerin başladığı beyin bölgesinin (epileptik fokusun) cerrahi olarak çıkarılmasını içerir. Bu teknik, nöbetlerin belirli bir beyin bölgesinden kaynaklandığı ve bu bölgenin vital fonksiyonları etkilemediği durumlarda uygundur. Rezeksiyon, nöbetleri azaltmayı veya tamamen kontrol altına almayı hedefler.

Korpus Kollozum Kesimi

Korpus kollozum kesimi, beyin yarımküreleri arasındaki ana bağlantıyı keserek, nöbetlerin bir yarımküreden diğerine yayılmasını önler. Bu teknik, özellikle yaygın nöbetlerin kontrolü için uygundur. Korpus kollozumun kesilmesi, nöbetlerin şiddetini ve sıklığını azaltabilir.

Multiple Subpial Transeksiyon

Multiple subpial transeksiyon, epileptik aktivitenin yayılmasını engellemek için beyin yüzeyinde paralel kesiler yapılmasını içerir. Bu yöntem, nöbetlerin yayıldığı alanların işlevsel öneme sahip olduğu durumlarda tercih edilir. Transeksiyon, nöbetlerin yayılmasını engelleyerek semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, tedavi için doğru yaklaşımın seçilmesi sürecinde hastalara tıbbi danışmanlık sağlar. Her bir yaklaşımın uygulanabilirliği ve etkililiği, detaylı klinik değerlendirmeler ve gelişmiş beyin haritalama teknikleriyle belirlenir. Bu kişiselleştirilmiş yaklaşımlar, epilepsi hastalarının semptomlarını önemli ölçüde azaltmayı ve yaşam kalitelerini iyileştirmeyi hedefler.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Epilepsi hastalığında tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

 

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel testleri incelenir. Eğer güncel test verileri mevcut değilse, klinikle anlaşmalı  merkezlerinde gerekli işlemler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Cerrahi Riskler ve Komplikasyonlar

Epilepsi cerrahisi, etkili bir tedavi yöntemi olmakla birlikte, belirli riskler ve potansiyel komplikasyonlar içerir. Bu risklerin farkında olmak ve uygun yönetim stratejileri, cerrahi sonuçların iyileştirilmesine katkı sağlar.

 

Potansiyel Riskler ve Komplikasyonlar

 • Beyin Hasarı: Cerrahi müdahale sırasında beyin dokusunun zarar görmesi riski bulunur. Bu durum, motor ve duyu kayıplarına veya bilişsel fonksiyonlarda bozulmalara yol açabilir.
 • Enfeksiyon: Her cerrahi işlemde olduğu gibi, enfeksiyon riski mevcuttur. Enfeksiyonlar, cerrahi alanın sterilizasyonu ve postoperatif bakımla minimize edilebilir.
 • Kanama: Cerrahi sırasında kanama riski bulunur. Kanama, nörolojik komplikasyonlara veya diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
 • Nöbetlerin Devamı: Cerrahi müdahale, bazı hastalarda nöbetleri tamamen kontrol altına alamayabilir. Bu durum, ilave tedavilerin gerekliliğine işaret edebilir.

Riskleri Azaltma ve Komplikasyon Yönetimi Stratejileri

 • Detaylı Preoperatif Değerlendirme: Hastanın detaylı sağlık durumu ve beyin yapısının incelenmesi, riskleri önceden belirlemeye ve azaltmaya yardımcı olur.
 • Deneyimli Cerrahi Ekip: Dr. Özgür Akşan ve ekibinin uzmanlığı, cerrahi risklerin azaltılmasında kritik bir rol oynar. Gelişmiş cerrahi teknikler ve ekipmanların kullanımı, riskleri minimize eder.
 • Erken Müdahale: Postoperatif dönemde erken tanı ve müdahale, olası komplikasyonları yönetmek ve sonuçları iyileştirmek için önemlidir.
 • Hasta Eğitimi ve Bilgilendirme: Hastaların ve ailelerinin cerrahi riskler ve komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmesi, cerrahi karar sürecinde önemli bir rol oynar ve hastaların tedaviye olan güvenini artırır.

Epilepsi cerrahisinin riskleri, tedavi planlamasının önemli bir parçasıdır. Bu riskleri en aza indirgemek ve en iyi sonuçları elde etmek için kapsamlı bir değerlendirme, deneyimli cerrahi uygulama ve etkin postoperatif yönetim gereklidir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu süreçlerde her adımda hastaların güvenliğini ve iyileşme sürecini önceliklendirir.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.